Algemene voorwaarden Voorne’s Duin Trail

 

 

Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het hieronder staande reglement:

 

 • Een deelnamebewijs is pas definitief geldig indien het (volledig) verschuldigde bedrag aan inschrijfkosten is voldaan.
 • Wisselen van afstand is maximaal 1 x mogelijk tot en met zondag 26 november 2023. Het is slechts mogelijk te wisselen naar een kortere afstand, indien deze nog niet vol is. Inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd.
 • Het startbewijs kan worden overgedragen tot en met 26 november 2023. De deelnemer dient zelf een andere kandidaat aan te dragen en de volgende gegevens per e-mail (stichtingvoornesduintrail@gmail.com) door te geven aan de organisatie: Naam, woonplaats, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, afstand. Kosten hiervoor bedragen  € 5. Deze dienen voldaan te worden aan Stichting Voorne's Duin Trail, IBAN NL39RABO 0317 4874 34.
 • Deelname aan de trail en toegang tot de verzorgingsposten op het parcours is voorbehouden aan geregistreerde deelnemers.
 • Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden zonder hiervan de organisatie op de hoogte te stellen.
 • Deelname aan de trail is voor eigen risico.
 • De organisatie is, behoudens haar verantwoordelijkheid voor de wet, op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer beweerdelijk geleden nadeel.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start en/of finishtijden en/of –plaatsen te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, andere calamiteit(en) en bijzondere omstandigheden, waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht.
 • Er bestaat in het geval van overmacht en bijzondere omstandigheden geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch op vergoeding van (im)materiële schade. Er bestaat ook geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch vergoeding van (im)materiële schade bij evt. niet volledig af (kunnen) leggen van het uitgezette parcours.
 • Deelnemers respecteren overige deelnemers, natuur en milieu.
 • Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige deelnemers.
 • De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.
 • Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen.
 • Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en de organisatie van Voorne’s Duin Trail van verdere deelname worden uitgesloten.
 • Deelnemers hebben de tijdsregistratie-chip in bruikleen. Na de finish moet deze worden ingeleverd. Als de chip niet wordt ingeleverd, hebben deelnemers tot 4 dagen na het evenement de tijd om deze chip op te sturen naar Stichting Voorne’s Duin Trail, Overboslaan 18, 3233VG Oostvoorne. Als de chip niet op tijd is ingeleverd, dan brengt Stichting Voorne’s Duin Trail eenmalig €10,00 in rekening.
 • De uitslagen worden gepubliceerd op www.uitslagen.nl. Indien u niet in de uitslag opgenomen wilt worden, loopt u zonder tijdsregistratie-chip.
 • Foto’s en filmpjes van deelnemers worden op internet openbaar gepubliceerd. Wij kunnen u niet garanderen dat u niet gefotografeerd, dan wel gefilmd wordt. Wilt u niet gefilmd en/of gefotografeerd worden, neem dan geen deel aan ons evenement.
 • Voorne’s Duin Trail is met Stichting Het Zuid-Hollands Landschap en met Natuurmonumenten overeengekomen dat deze organisaties een deelnemerslijst ontvangen bestaande uit uw naam en e-mailadres. Heeft u hiertegen bezwaar, stuur dan een e-mail aan stichtingvoornesduintrail@gmail.com.